Algemene Levering en Betalingsvoorwaarden

Sokkiez.nl is een onderdeel van Bodiez V.O.F.

1. Definities
1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Bodiez wordt gesloten.
1.2. Producten en diensten van Bodiez: de door Bodiez te leveren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie en afbeeldingen worden gebruikt; hieronder vallen onder meer de productie, ontwerp en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per E-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Bodiez.

2. Toepasselijkheid
2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Bodiez.

3. Aanbieding en acceptatie
3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Bodiez gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Bodiez schriftelijk of per E-mail anders is vermeld.
3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Bodiez heeft een geldigheidsduur van 14 dagen of de termijn vermeld in de offerte.

4. Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand nadat de overeenkomst of offerte getekend voor akkoord (per post, email of fax) door Bodiez is ontvangen en geaccepteerd.
4.1. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4.2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging
5.1. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk dan wel per E-mail worden opgezegd, met inachtneming van een te betalen bedrag.
5.2. Bodiez kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Bodiez niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.3. Bodiez heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of aan de andere kant het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5.4. Onverminderd het bepaalde in het artikel m.b.t. de buitingebrekestelling heeft Bodiez het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet en regelgeving; opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, met de goede zeden, met de gedragscode; opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6. Levering en leveringstijd
6.1. Levering van goederen of diensten door Bodiez geschiedt na ontvangst van de betaling of vanaf een moment dat met de opdrachtgever na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en/of promotiemateriaal is overeengekomen.
6.2. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden verteld. In geval van overmacht aan de zijde van Bodiez zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
6.3. Bij aanvraag van bedrukking, borduring, inweving of andere extra productie dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

7. Overmacht
7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2. Bodiez is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Prijzen
8.1. Alle genoemde prijzen, evenals overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
8.2. Bodiez heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk vijf dagen voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9. Betalingsvoorwaarden
9.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Bodiez.
9.2. Voor alle overeenkomsten geldt een betaling vooraf bij goedkeuring offerte en/of orderbevestiging met een betalingstermijn binnen acht (8) dagen na factuurdatum.
9.3. De terzake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
9.4. De verschuldigde kosten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Als opdrachtgever een machtiging tot automatisch incasso heeft afgegeven wordt binnen 8 dagen na factuurdatum het verschuldigde bedrag van rekening van opdrachtgever afgeschreven.
9.5. Bodiez stuurt opdrachtgever een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
9.6. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever verteld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
9.7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen 8 dagen na de datum op de rekening aan Bodiez kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Bodiez een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
9.8. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van het overmaken op een door Bodiez aangegeven rekening nummer.
9.9. In geval van automatisch incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
9.10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Bodiez is voldaan.
9.11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Bodiez een vertragingsrente in rekening van 10% of die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Bovendien worden administratiekosten in rekening gebracht.
9.12. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Bodiez het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever direct aan opdrachtgever te ristorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geristorneerd.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Door Bodiez vervaardigde producten blijven eigendom van Bodiez en mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen, openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale informatie dragers of via Internet of andere verspreidingsbronnen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bodiez. Producten die in opdracht worden vervaardigd blijven eigendom van Bodiez tot de dag van aflevering en volledige betaling.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Bodiez is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Bodiez weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Bodiez kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Bodiez of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Bodiez.
11.2. Bodiez is niet aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig functioneren van een product of dienst van Bodiez, tenzij dat te wijten is aan nalatigheid van Bodiez.
11.3. Opdrachtgever vrijwaart Bodiez voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Bodiez.
11.4. Bodiez kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Bodiez is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
11.5. Bodiez is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal waaronder teksten, afbeeldingen en ander aangeleverd materiaal.
11.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Bodiez mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
11.7. Bodiez behoudt zich het recht voor opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor schade die Bodiez als gevolg van activiteiten van opdrachtgever mocht lijden.
11.8. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Bodiez. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Bodiez als gevolg daarvan lijdt.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen
12.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Buitengebruikstelling
13.1. Bodiez heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting tegenover Bodiez niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Bodiez zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Bodiez kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
13.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Bodiez gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan.

14. Reclame
14.1. Opdrachtgever dient terzake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegenover Bodiez vervalt.
14.2. Reclame terzake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd, na levering producten. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Bodiez.
14.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
14.4. Reclame schort de verplichtingen van koper niet op.

15. Wijziging van de voorwaarden
15.1. Bodiez behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen,
15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging via E-mail of via de website van Bodiez.
15.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
16.1. Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
16.2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bodiez en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
16.3. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17 Privacy en vermelding
17.1 In alle gevallen waarop door Bodiez ontwikkelde producten persoonsgegevens worden geregistreerd zijn de wettelijke kaders zoals beschreven in de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Meer informatie over deze wet is te verkrijgen bij het Ministerie van Justitie.
17.2 Opdrachtgever kan vermeld worden op de website(s) van Bodiez met bedrijfsnaam en/of logo.

Bodiez V.O.F.
Veersemeer 38
1509 JR Zaandam

 

Tel: +31 (0)75 614 54 91
Fax: +31 (0)75 614 54 92
Mobiel: +31 (0) 614 222 616

 

Email: i n f o @ b o d i e z . n l
KvK: 34226925
BTW nr.: NL8145.28.971.B01

ING nr.: 4478615
IBAN: NL75INGB 0004478615
BIC: INGBNL2A


terug naar vorige pagina